Contact

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

WiRe Group V.O.F.

Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 70478058
De WiRe Group V.O.F. bevat de volgende handelsnaam ’22 Maakt Indruk!’

Artikel 1 – DEFINITIES

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van WiRe Group V.O.F. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.wire-group.nl;
 2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
 3.  Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door WiRe Group V.O.F. niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door WiRe Group V.O.F. is bevestigd;

Artikel 2 – ALGEMEEN

 1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door WiRe Group V.O.F. desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;
 2. In prijscouranten, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden WiRe Group V.O.F. niet;
  Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen wederpartij en WiRe Group V.O.F. zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag; Regiewerk: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest;
 3. In de offerte wordt aangegeven of er sprake is van werken op regiebasis dan wel op basis van een aangenomen som;
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten;

Artikel 3 – OVEREENKOMSTEN

 1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat WiRe Group V.O.F. de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van WiRe Group V.O.F. en deze algemene voorwaarden;
 2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende het ontwerp de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze uren op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door WiRe Group V.O.F. bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van oplevering van de productie komt door de wijziging te vervallen;

Artikel 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. WiRe Group V.O.F. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal WiRe Group V.O.F. de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden;
 2.  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft WiRe Group V.O.F. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
 3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WiRe Group V.O.F. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WiRe Group V.O.F. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WiRe Group V.O.F. zijn verstrekt, heeft WiRe Group V.O.F. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen;
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan WiRe Group V.O.F. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is WiRe Group V.O.F. gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden opschorten;
 5. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is WiRe Group V.O.F. te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de wederpartij niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van WiRe Group V.O.F. openbaar te maken of te verveelvoudigen;

Artikel 5 – LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

 1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen oplevering van de productie geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige oplevering is WiRe Group V.O.F. dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;
 2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van oplevering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
  – er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit WiRe Group V.O.F. kan worden toegerekend;
  – wederpartij in één of meer verplichtingen jegens WiRe Group V.O.F. tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
  – wederpartij WiRe Group V.O.F. niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

Artikel 6 – PRIJZEN

 1. Alle prijsopgaven en de prijzen die WiRe Group V.O.F. in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is WiRe Group V.O.F. gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

Artikel 7 – BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
 2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
 3. Onverminderd de zijn verder toekomende rechten, is WiRe Group V.O.F. alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaandebedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;
 4. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders;

Artikel 8 – ANNULERING
In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de productie of een project, zijn alle door WiRe Group V.O.F. ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door WiRe Group V.O.F. ten gevolge van de annulering geleden schade;

Artikel 9 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door WiRe Group V.O.F. geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van WiRe Group V.O.F. totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;
 2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendoms- voorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht WiRe Group V.O.F. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;
 4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;
 5. Door WiRe Group V.O.F. geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;
 6. Voor het geval dat WiRe Group V.O.F. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan WiRe Group V.O.F. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van WiRe Group V.O.F. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen;

Artikel 10 – ONDERZOEK, RECLAMES

 1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan WiRe Group V.O.F.. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. WiRe Group V.O.F. zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WiRe Group V.O.F. in staat is adequaat te reageren;
 2. Indien een klacht gegrond is, zal WiRe Group V.O.F. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal WiRe Group V.O.F. te zijne keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;
 4. Reclame is niet mogelijk indien:
  – de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
  – de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van WiRe Group V.O.F. op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
  – de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van WiRe Group V.O.F.;
  – wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens WiRe Group V.O.F. (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
  – zonder schriftelijke toestemming van WiRe Group V.O.F. door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;

Artikel 11 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. WiRe Group V.O.F. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  – wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  – na het sluiten van de overeenkomst WiRe Group V.O.F. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming hem rechtvaardigt;
  – wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 2. Voorts is WiRe Group V.O.F. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van WiRe Group V.O.F. op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien WiRe Group V.O.F. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;
 4. WiRe Group V.O.F. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 – INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt WiRe Group V.O.F. zich de rechten en bevoegdheden voor die WiRe Group V.O.F. toekomen op grond van de Auteurswet;
 2. Het eigendom van door WiRe Group V.O.F. verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij WiRe Group V.O.F., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. Indien WiRe Group V.O.F. aan wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is wederpartij gehouden – op eerste verzoek van WiRe Group V.O.F. – het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is WiRe Group V.O.F. gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen;
 3. WiRe Group V.O.F. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht;
 4. Al het door WiRe Group V.O.F. vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van WiRe Group V.O.F. niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

Artikel 13 – BUITENGEBRUIKSTELLING

 1. WiRe Group V.O.F. heeft het recht de door hem ontworpen website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de wederpartij ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens WiRe Group V.O.F. niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. WiRe Group V.O.F. zal de wederpartij vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van WiRe Group V.O.F. kan worden verlangd;
 2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien de wederpartij binnen een door WiRe Group V.O.F. gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen;

Artikel 14 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. WiRe Group V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat WiRe Group V.O.F. is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens;
 2. WiRe Group V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van WiRe Group V.O.F. of leidinggevende ondergeschikten;
 3. Indien WiRe Group V.O.F. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
 4. Indien WiRe Group V.O.F. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van WiRe Group V.O.F. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering;
 5. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte;
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  –  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  –  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van WiRe Group V.O.F. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan WiRe Group V.O.F. toegerekend kunnen worden;
  –  de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
 7. WiRe Group V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

Artikel 15 – VRIJWARINGEN

 1. De wederpartij vrijwaart WiRe Group V.O.F. voor aanspraken van derden zoals bijvoorbeeld met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;
 2. Indien wederpartij aan WiRe Group V.O.F. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten;

Artikel 16 – RISICO-OVERGANG
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;

Artikel 17 – OVERMACHT

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop WiRe Group V.O.F. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WiRe Group V.O.F. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van WiRe Group V.O.F. worden daaronder begrepen;
 3. WiRe Group V.O.F. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat WiRe Group V.O.F. zijn verplichtingen had moeten nakomen;
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
 5. Voor zover WiRe Group V.O.F. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WiRe Group V.O.F. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;

Artikel 18 – GEHEIMHOUDING
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

Artikel 19 – PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 20 – PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

 1. De vestigingsplaats van WiRe Group V.O.F. is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens WiRe Group V.O.F. moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
 2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van WiRe Group V.O.F. is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
 3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en WiRe Group V.O.F. gesloten overeenkomst danwel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

Artikel 21 – WIJZIGING, UITLEG en VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel voor Brabant;
 2.  In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend; 21.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

WiRe Group V.O.F.

Post:
De Koperwiek 22
5738 BP Mariahout

Kantoor:
Bernadettestraat 43
5738 AV Mariahout

Wilbert Kuijpers
Telefoon 0654398476

Regine Wijnen
Telefoon: 0643683498

E-mail: info@22maaktindruk.nl
Website: www.22maaktindruk.nl

KvK nr: 70478058
BTW nr: NL858335268B01
IBAN: NL50 RABO 0326 3597 29